Escape Room Board Game

Hey Lock-Clockers! How is that going?

 

Nowadays, the boom of the escape rooms has crossed the borders of alternative leisure to jump to other formats. Today, we’ll be be talking about the escape rooms as board games. Specifically, about "EXIT: The Secret Lab" by Devir*.

 

In the role of helpless subjects of science tests, you will be locked in a mysterious laboratory after being drugged. Your only help will be a notebook by Walter Jesse who, apparently, has been in that same situation as you and also a strange disc that will be very useful.

 

The game system is quite simple. You will have three decks of cards that you can use: one with the different parts of the riddles and puzzles, another with possible resolutions and a last one that contains the necessary hints in case you don’t know how to continue. With the notebook, you will know which cards to reveal and how to begin your mission. These will provide you either the riddles or the fundamental elements to solve them and will guide you throughout the adventure until you escape the secret lab.

 

The tests you find during this escape will express your capabilities to the fullest. The observation, an open mind and, of course, logics, will take on important roles to be able to overcome this situation. Not to mention certain mechanics that, without going into details so we don’t spoil anything, were especially surprising.

 

The system that will allow you to find out if your solution is correct or not has an intriguing and mysterious system that generates a gratifying sensation with every success, an essential part in all the escape rooms and an essence that the designers of Exit have captured perfectly.

 

In our experience starting in the world of portable escape-rooms with Exit, we would like to highlight:

  • The versatility of the material offered - with just a notebook and some cards, we managed to dive into a dangerous laboratory full of riddles to be solved.
  • The simplicity of its gameplay - concise instructions that feed on the intuition of the players and make the game dynamic.
  • The linearity of the adventure - under a format "follow the path", the game is reminiscent of a video game dungeon in which you have to solve puzzles to be able to progress.
  • The possibility of playing alone - one of the features that has surprised us the most was that the game is designed so that the bravest can face this challenge alone.

 

This is why we want to recommend you this experience, whether you want to try something new or you want to play an escape room and don’t find any available nearby.

 

Do you dare with this adventure? If not, we leave you this little riddle so that you can warm up. By commenting the correct answer in our Facebook post you will enter the draw for a free session from Monday to Thursday for any of our rooms.

 

This time, the thing goes with letters:

 

Good luck, escapists!

 

N.d.T: The game in English is not designed by Devir, but by Thames and Kosmos Games.

 
 

Ei Lock-Clockers! Com va això?

 

A dia d'avui, el boom dels escape-rooms ha travessat les fronteres de l'oci alternatiu per saltar a altres formats. Avui, venim a parlar-vos dels escape-rooms de taula. En concret, d’ «EXIT: el laboratori secret» de Devir

En el paper d'uns desventurats subjectes de proves, us veureu tancats en un misteriós laboratori després d'haver estat drogats. Les vostres úniques ajudes seran un quadern d'anotacions de Walter Jesse qui, aparentment, ja ha estat en aquesta mateixa situació i un estrany disc que us serà de gran utilitat.

El sistema de joc és bastant senzill. Tindreu tres manats de cartes que podreu utilitzar: un amb les diferents parts de les endevinalles i trenca-closques, un altre amb les possibles resolucions i un últim que conté les pistes necessàries en cas que no sapigueu com seguir. Amb el quadern, sabreu quines cartes desvetllar i com començar la vostra missió. Les cartes us proporcionaran o bé els enigmes o bé els elements imprescindibles per resoldre'ls i us guiaran al llarg de l'aventura fins que aconseguiu sortir del laboratori.

Les proves que us trobeu durant aquest escape-room espremeran les vostres capacitats al màxim. L'observació, l'amplitud de mires i, per descomptat, la lògica, tindran papers molt importants per poder sortir amb èxit d'aquesta situació. Per no parlar de certes mecàniques que, sense entrar en detalls per no revelar les entranyes del joc, són especialment sorprenents.

El sistema que us permetrà esbrinar si la vostra solució és la correcta o no té un toc intrigant i misteriós que genera una gratificant sensació amb cada èxit, part essencial en tots els escape-rooms i una essència que els dissenyadors d'Exit han captat a la perfecció.

Sobre la nostra experiència iniciant-nos al món de les escape portàtils amb Èxit, ens agradaria destacar:

  • La versatilitat del material que s’ofereix- amb tan sols un quadern i unes cartes, hem aconseguit submergir-nos en un perillós laboratori ple d'endevinalles per resoldre.
  • La senzillesa de la seva jugabilitat - unes instruccions concises que es nodreixen de la intuïció dels jugadors i fan la partida dinàmica.
  • La linealitat de l'aventura - sota un format «follow the path» o «segueix el camí» en català, el joc recorda a una masmorra d’un videojoc en què has de resoldre puzles per poder avançar.
  • La possibilitat de jugar sol - una de les característiques que més ens ha sorprès va ser que el joc està dissenyat perquè els més valents puguin afrontar aquest repte en solitari.

És per això pel que creiem que l'experiència és realment recomanable tant si us ve de gust provar alguna cosa nova com si voleu fer un escape-room i no en trobeu prop cap de disponible.

Us atreviu amb aquesta aventura de butxaca? Si no, us deixem aquesta petita endevinalla perquè aneu escalfant motors. Amb els vostres comentaris amb la resposta correcta en la nostra publicació de Facebook entrareu al sorteig d'una sessió gratuïta de dilluns a dijous per a qualsevol de les nostres sales.

Aquest cop, la cosa va de lletres, i en castellà: Laia tiene tres dados con letras distintas. Al hacer diversas tiradas, puede formar palabras como FAX, QUE, PUS, DON, LEY, MAR, UVI, SIN, TÍO, ADN, MAR, VEN, MÍO o FAN. ¿Cuáles son las letras de cada dado?

Bona sort, escapistes!